Przejdź do głównej zawartości

Aktor

Actions

Przedmiot: wystrzel pocisk

Polecenie wystrzel pocisk od aktora w określonym kierunku. Kiedy pocisk zderza się z innymi aktorami, zostanie uruchomiony skrypt 'Dotknięcie'.

Przedmiot: wystrzel pocisk
Arkusz obiektów
cat
Stan animacji
Default
Punkt wyjścia
Actor 1
Przesunięcie X
0
Przesunięcie Y
0
Rozpocznij od
Ustalony kierunek
Kierunek
Przesunięcie kierunku
0
Szybkość
Speed 2
Szybkość animacji
Speed 4
Czas (życie)
1
Zapętlenie animacji
Zniszcz przez dotknięcie
Grupa kolizji
1
2
3
Kolizja z
Player
1
2
3
 • Arkusz obiektów: Grafika użyta do renderowania pocisku.
 • Stan animacji: Ustawienie stanu animacji do użycia.
 • Punkt wyjścia: Wybierz aktor, z którego wylatuje pocisk.
 • Przesunięcie X: Przesunięcie poziome od pozycji aktorów źródłowych, aby rozpocząć wystrzeliwanie pocisku.
 • Przesunięcie Y: Przesunięcie pionowe od pozycji aktorów źródłowych, aby rozpocząć wystrzeliwanie pocisku.
 • Rozpocznij od
 • Kierunek: Kierunek wystrzelenia pocisku. Może być ustalonym kierunkiem lub opartym na aktualnym kierunku aktora.
 • Kąt: Kąt wystrzelenia pocisku.
 • Cel: Aktor, w stronę którego zostanie wystrzelony pocisk.
 • Przesunięcie kierunku: Odległość, o jaką pocisk powinien przemieścić się od pozycji startowej w kierunku wystrzelenia, zanim stanie się widoczny.
 • Szybkość: Ustawienie szybkości.
 • Szybkość animacji: Ustawienie dla szybkości animacji.
 • Czas (życie): Ustawienie czasu w sekundach dla życia pocisków (czas trwania).
 • Zapętlenie animacji: Ustawienie odpowiadające za zapętlenie animacji.
 • Zniszcz przez dotknięcie: Ustawienie odpowiadające za zniszczenie pocisku podczas pierwszej kolizji.
 • Grupa kolizji: Grupa kolizji, która powinna być używana podczas rejestrowania kolizji z aktorami.
 • Kolizja z: Grupy aktorów, które będą sprawdzane pod kątem kolizji. np. Jeśli powinien przejść przez jakiegokolwiek aktora, ale nie przez gracza, to zastosuj ustawienie 'Gracz' (tylko gracz).

Aktor: wyświetl emotikonę

Polecenie wyświetli obraz emotki nad wybranym aktorem. Obraz zostanie umieszczony centralnie nad obwiednią kolizji aktora.

Aktor: wyświetl emotikonę
Aktor
Actor 1
Emotka
Love
 • Aktor: Wybierz aktora nad którym ma zostać wyświetlona emotka.
 • Emotka: Wyświetlenie obrazu emotki..

Control Flow

Warunek: położenie aktora (współrzędne)

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeśli aktor znajduje się na określonej pozycji.

Warunek: położenie aktora (współrzędne)
Aktor
Actor 1
X
0
Y
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: odległość aktora względem aktora

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeśli aktor znajduje się w pewnej odległości od innego aktora.

Warunek: odległość aktora względem aktora
Aktor
Player
Porównanie
<=
Odległość
0
Od
Actor 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Porównanie: Operator porównania do wykorzystania m.in. 'Mniej niż' lub 'Większe niż;.
 • Odległość: Wartość odległości.
 • Od: Wybierz aktora z którym ma zostać porównana odległość.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: kierunek obrotu aktora

Warunkowe uruchomienie części skryptu, jeżeli aktor jest w określonym kierunku.

Warunek: kierunek obrotu aktora
Aktor
Actor 1
Kierunek
0
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Kierunek: Ustawienie kierunku aktora.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Warunek: położenie aktora względem aktora

Warunkowe uruchomienie części skryptu na podstawie pozycji jednego aktora względem drugiego.

Warunek: położenie aktora względem aktora
Aktor
Player
Porównanie
jest powyżej
Inny aktor
Actor 1
Prawda
Add Event
W innym wypadku
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Porównanie: Względne porównanie pozycji do wykorzystania m.in. 'Jest powyżej' lub 'Jest poniżej'.
 • Inny aktor: Wybierz aktora z którym ma zostać porównana położenie.
 • Prawda: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest spełniony (prawda).
 • Fałsz: Skrypt do uruchomienia, jeśli warunek jest nie spełniony (fałsz).

Movement

Aktor: anuluj ruch

Polecenie anuluje wszystkie aktualne polecenia 'Aktor: przenieś/ruszaj' mające wpływ na tego aktora. Spowoduje to zatrzymanie aktora w jego obecnej lokalizacji.

Aktor: anuluj ruch
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora, którego ruch ma być anulowany.

Aktor: przesuń względnie // ruszaj zdarzeniem

Polecenie przesunie (ruszy nim) aktora względem jego aktualnego położenia.

Aktor: przesuń względnie // ruszaj zdarzeniem
Aktor
Actor 1
X
0
Y
0
Użyj kolizji
 • Aktor: Wybierz aktora do wykonania ruchu.
 • X: Przesunięcie poziome względem aktualnej pozycji.
 • Y: Przesunięcie pionowe względem aktualnej pozycji.
 • Rodzaj ruchu: Ustawienie ruchu: czy powinien być najpierw w osi poziomej/pionowej, czy też powinien poruszać się po przekątnej do miejsca docelowego.
 • Użyj kolizji: Ustawienie uwzględniające kolizję ze sceną i aktorami podczas ruchu.

Aktor: przesuń // przejdź do

Polecenie przeusnie aktora (ruszy nim) do nowego położenia.

Aktor: przesuń // przejdź do
Aktor
Actor 1
X
0
Y
0
Użyj kolizji
 • Aktor: Wybierz aktora do wykonania ruchu.
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.
 • Rodzaj ruchu: Ustawienie ruchu: czy powinien być najpierw w osi poziomej/pionowej, czy też powinien poruszać się po przekątnej do miejsca docelowego.
 • Użyj kolizji: Ustawienie uwzględniające kolizję ze sceną i aktorami podczas ruchu.

Aktor: odepchnij od gracza

Polecenie powoduje przesunięcie wskazanego aktora w kierunku, w którym aktualnie zwrócony jest gracz. Polecenie przydatne do tworzenia zagadek blokowych (puzzli).

Aktor: odepchnij od gracza
Przesuń aż do napotkania przeszkody (kolizli)
 • Przesuń aż do napotkania przeszkody (kolizli): Kontynuacja ruchu aktora, aż do kolizji z innym aktorem lub do wystąpienia sceny.

Aktor: ustaw położenie

Polecenie ustawia nową pozycję aktora, powodując, że natychmiast zostanie przeniesiony do nowego położenia.

Aktor: ustaw położenie
Aktor
Actor 1
X
0
Y
0
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • X: Pozycja pozioma.
 • Y: Pozycja pionowa.

Aktor: ustaw położenie (względnie)

Polecenie ustawia nową pozycję aktora w stosunku do jego poprzedniej pozycji, powodując natychmiastowe przejście do nowego położenia.

Aktor: ustaw położenie (względnie)
Aktor
Actor 1
X
0
Y
0
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • X: Przesunięcie poziome względem aktualnej pozycji.
 • Y: Przesunięcie pionowe względem aktualnej pozycji.

Platformer

Aktor: Skok gracza

W scenach platformowych powoduje, że gracz odbija się w górę, ustawiając wartość prędkości Y gracza.

Aktor: Skok gracza
Wysokość
Średnio
Dotyczy tylko scen platformowych
 • Wysokość: Wysokość odbicia gracza.

Properties

Aktywuj aktora

Polecenie aktywuje aktora, powodując, że będzie widoczny (jeżeli nie był ukryty) i uruchamia jego skrypt równoległy.

Aktywuj aktora
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora do aktywacji.

Dezaktywuj aktora

Polecenie dezaktywuje aktora, powodując, że zachowuje się tak, jakby zniknął z ekranu. Stanie się niewidoczny, a jego skrypt równoległy zostanie zatrzymany.

Dezaktywuj aktora
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora do dezaktywacji.

Aktor: ustaw klatki animacji

Polecenie ustawi animację aktora na określoną wartość klatki.

Aktor: ustaw klatki animacji
Aktor
Actor 1
Klatka animacji
0
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • Klatka animacji: Wartość klatki animacji.

Aktor: ustaw szybkość animacji

Polecenie ustawi nową wartość dla szybkości animacji.

Aktor: ustaw szybkość animacji
Aktor
Actor 1
Szybkość animacji
Speed 4
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • Szybkość animacji: Ustawienie dla szybkości animacji.

Aktor: ustaw stan animacji

Polecenie zmienia stan animacji dla określonego aktora.

Aktor: ustaw stan animacji
Aktor
Actor 1
Stan animacji
Default
Zapętlenie animacji
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • Stan animacji: Ustawienie stanu animacji do użycia.
 • Zapętlenie animacji: Ustawienie odpowiadające za zapętlenie animacji.

Aktor: wyłącz kolizję (OFF)

Polecenie wyłącza ustawienia kolizji dla aktora, pozwalając graczowi i innym aktorom przejść przez elementy (z kolizją) podczas ruchu.

Aktor: wyłącz kolizję (OFF)
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.

Aktor: włącz kolizję (ON)

Polecenie ponownie włącza kolizje dla aktora, powodując, że staje się on ponownie stały, jeśli kolizje zostały wcześniej wyłączone.

Aktor: włącz kolizję (ON)
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.

Aktor: ustaw kierunek (obrót)

Polecenie zmienia kierunek obrotu aktora, w który jest zwrócony.

Aktor: ustaw kierunek (obrót)
Aktor
Actor 1
Kierunek
0
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • Kierunek: Ustawienie kierunku aktora.

Aktor: ustaw szybkość ruchu

Polecenie ustawi nową wartość dla szybkości ruchu.

Aktor: ustaw szybkość ruchu
Aktor
Actor 1
Szybkość
Speed 2
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • Szybkość: Ustawienie szybkości.

Aktor: zmień grafikę

Polecenie ustawia grafikę, która powinna być użyta do renderowania aktora..

Aktor: zmień grafikę
Aktor
Actor 1
Arkusz obiektów
cat
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.
 • Arkusz obiektów: Grafika użyta do renderowania aktora.

Aktor: zmień grafikę gracza

Polecenie ustawi grafikę, która ma zostać użyta jako gracz..

Aktor: zmień grafikę gracza
Arkusz obiektów
cat
Zastąp domyślne ustawienia dla rodzaju sceny
 • Arkusz obiektów: Grafika użyta do renderowania gracza.
 • Zastąp domyślne ustawienia dla rodzaju sceny: Ustawienie zastępuje domyślną grafikę (sprite) dla wszystkich scen bieżącego typu np. Jeżeli aktualnie jest wybrana scena gry platformowej, to wszystkie inne sceny platformowe używającej domyślnej grafiki będą teraz wczytywane przy użyciu tej grafiki.

Script

Aktor: uruchom skrypt (równoległy)

Polecenie uruchomi skrypt 'równoległy' aktorów, jeśli nie jest aktualnie uruchomiony. Jeśli aktor jest obecnie poza ekranem, jego skrypt może zostać dezaktywowany, powodując ponowne zatrzymanie działania skryptu, aby zapobiec temu ustawieniu ustawienia 'Kontynuuj działanie poza ekranem' dla skryptu równoległego aktora.

Aktor: uruchom skrypt (równoległy)
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.

Aktor: zatrzymaj skrypt (równoległy)

Polecenie zatrzymuje skrypt 'równoległy' aktorów, jeśli był aktualnie uruchomiony.

Aktor: zatrzymaj skrypt (równoległy)
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora do aktualizacji.

Variables

Aktor: zapisz obrót w zmiennej

Polecenie zapisuje bieżący kierunek aktora do zmiennej.

Aktor: zapisz obrót w zmiennej
Aktor
Actor 1
Zmienna
$Variable0
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • Zmienna: Zmienna używana dla kierunku.

Aktor: zapisz położenie w zmiennych

Polecenie zapisuje bieżącą pozycję aktora w dwóch zmiennych. Jedna przechowuje pozycję poziomą, a druga pozycję pionową.

Aktor: zapisz położenie w zmiennych
Aktor
Actor 1
X
$Variable0
Y
$Variable0
 • Aktor: Wybierz aktora do sprawdzenia.
 • X: Zmienna używana dla pozycji poziomej.
 • Y: Zmienna używana dla pozycji pionowej.

Visibility

Aktor: schowaj (niewidzialny)

Polecenie schowa aktora, spowoduje to że stanie się niewidzialny. Wszelkiego rodzaju skrypty równoległe nadal będą działać, nawet gdy jest ukryty.

Aktor: schowaj (niewidzialny)
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora, który ma być schowany.

Aktorzy: schowaj wszystko

Polecenie schowa wszelkiego rodzaju warstwy, powodując ukrycie wszystkich elementów (spritów) do momentu ponownego włączenia renderowania.

Aktorzy: schowaj wszystko
Schowanie wszystkich obiektów z ekranu.

Aktor: pokaż (widzialny)

Polecenie wyświetli wcześniej schowanego aktora (aktor będzie widzialny).

Aktor: pokaż (widzialny)
Aktor
Actor 1
 • Aktor: Wybierz aktora, który ma być wyświetlony.

Aktorzy: pokaż wszystko

Polecenie ponownie uruchomi renderowanie warstw (spritów), jeżeli zostały poprzednio wyłączone.

Aktorzy: pokaż wszystko
Odkrycie wszystkich aktywnych obiektów.